O Nas

Oddział Pielęgnacyjno – Opiekuńczy i Oddział Opiekuńczo – Leczniczy (komercyjny) udziela całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w warunkach stacjonarnych. Do Zakładu przyjmowani są pacjenci, którzy zakończyli hospitalizację (proces diagnozowania i intensywnego leczenia) natomiast ze względu na stan zdrowia i stopień niepełnosprawności oraz deficyt samoopieki wymagają w dalszym ciągu całodobowej profesjonalnej opieki medycznej.

Podstawowy pakiet świadczeń udzielanych  w NZOD  obejmuje:

1. Świadczenia lekarskie;
2. Świadczenia pielęgniarskie;
3. Rehabilitację ogólną w podstawowym zakresie;
4. Świadczenia psychologa;
5. Terapię zajęciową;
6. Leczenie farmakologiczne;
7. Leczenie dietetyczne;
8. Zaopatrzenie w środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne;
9. Zapewnienie transportu sanitarnego;
10. Edukację i poradnictwo zdrowotne.

OPIEKA DŁUGOTERMINOWA – DOMOWA

Niepubliczny Zakład Opieki Długoterminowej p.w. ,,Szpital św. Jerzego” oprócz stacjonarnej opieki długoterminowej udziela świadczeń pielęgniarskich w domu chorego.
Pielęgniarska opieka długoterminowa jest to opieka nad przewlekle chorymi przebywającym w domu. Pacjenci objęci pielęgniarską opieką długoterminową nie wymagają hospitalizacji w oddziałach lecznictwa stacjonarnego a ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają systematycznej i intensywnej opieki pielęgniarskiej udzielanych w warunkach domowych i realizowanej we współpracy z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, do którego złożona jest deklaracja wyboru.

Wszelkich informacji na temat opieki w domu chorego można uzyskać w naszym Zakładzie lub pod numerami telefonu:

+48 (89) 645 26 21 lub +48 (89) 645 28 66

 

CELE  PIELĘGNIARSKIEJ OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ – DOMOWEJ 

1. Zapewnienie pacjentom świadczeń pielęgniarskich w warunkach domowym;
2. Przygotowanie chorego i jego rodziny do samoopieki i samopielęgnacji;
3. Realizacja świadczeń pielęgnacyjnych zgodnie z procesem pielęgnowania;
4. Edukacja zdrowotna osób objętych opieką oraz członków ich rodzin;
5. Pomoc w pozyskiwaniu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego niezbędnego do właściwej pielęgnacji i rehabilitacji chorego w domu.

SYSTEM KIEROWANIA DO PIELĘGNIARSKIEJ OPIEKI DOMOWEJ

Do pielęgniarskiej opieki mogą być zakwalifikowani pacjenci przewlekle chorzy, niezdolni do samoopieki, którzy w ocenie wg zmodyfikowanej skali Barthel uzyskali od 0 do 40 pkt i wymagają bezwzględnie realizacji przynajmniej jednego z wymienionych świadczeń pielęgniarskich przez okres powyżej 2 tygodni:

– injekcje, wlew  kroplowy  wynikające  ze zlecenia lekarskiego;
– wykonania  opatrunku;
– karmienia przez zgłębnik i przez przetokę;
– pielęgnacji przetoki;
– założenia i usunięcia cewnika Foley*a  jako stałe zlecenie lekarskie;
– pielęgnacja rurki  tracheostomijnej.

Warunkiem objęcia chorego opieką domową jest:

– Wniosek lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
– Zgoda pacjenta wyrażona na piśmie;
– Określenie  skali Barthel przez pielęgniarkę środowiskową.